بخارسازه خراسان، انتحاب بزرگان ایران

مقاله ها

کارکرد دیگ روغن داغ

سیستم روغن داغ

هیتر یا دیگ روغن داغ باید به نحوی ساخته شود که سه پاس کامل حرارتی برای انتقال حرارت در طول مسیر شعله طی شود لذا بدین منظور

ادامه مطلب »