بخارسازه خراسان، انتحاب بزرگان ایران
مشعل های گازی

مشعل دیگ بخار

برای خرید مشعل دیگ بخار با بخش فروش تماس بگیرید.

05138450864   – 05138404748

مشعل چیست؟

اکثر دیگ های بخار گرمای مورد نیاز خود را از سوختن سوخت دیگ بخار بدست می آورند. لوازمی برای احتراق وجود دارند که مشعل نامیده می شوند مثل سوخت انداز (stoker) ولی همه آنها سوخت و هوا را ترکیب می کنند تا مخلوط قابل احتراق تولید شود.

انتخاب مشعل برای دیگ بخار

انتخاب مشعل متناسب با اندازه كوره، اكسيژن موجود براي تشكيل NOX را كاهش ميدهد و همزمان با شكل شعله نيز ميتوان درجه حرارت را كنترل نموده و به حداقل رسانيد. از اين طريق مي توان قوانين و محدوديتهاي زيست محيطي را در مورد ميزان NOX خروجي به خوبي رعايت نمود. اين روش عموماً نتايج مطلوبي به همراه دارد.

انواع مشعل

مشعل های گازی -مشعل های دوگانه و مشعل های سه گانه

کنترل مشعل دیگ بخار

كنترل مشعل ديگهاي بخاري كه مجهز به چندين مشعل با فنآوري هاي جديد ريزپردازها (ميكروسسور) هستند، عملكرد بهتري از خود نشان ميدهند. سيستمهاي قديمي قادر به اندازهگيري جريان هوا و سوخت به ديگ بخار بوده و متعاقب آن نسبت سوخت به هوا را براي احتراق بهينه تنظيم مينمود.

زماني كه يكي از چند مشعل خاموش ميشد، تنظيم سوخت به هوا براي سيستمهاي قديمي دشوار بوده و در حقيقت نشت جريان هوا از مشعل خاموش به داخل محفظه احتراق باعث برهم خوردن نسبت سوخت و هوا ميشد و عملاً بازدهي ديگ بخار كاهش مييافت.

اما سيستمهاي جديد كامپيوتري كه عمدتاً داراي منطق فازي (لوژيك فازي) هستند، تنظيمات دقيقتري از سوخت به هوا را فراهم ميآورند و صرفه جويي سوخت را تا حد 3 %ميسر ميسازند. در حقيقت در سيستمهاي جديد كامپيوتري از تنظيم كننده خودكار و مستمر سوخت به هوا استفاده ميشود. بعبارت ديگر محدود نمودن ورود هواي اضافي موجب جلوگيري از اتلاف حرارتي ميشود.

اغلب مشعلها در زمان كاهش بار نياز به كنترلها 41 هوای (اضافي) بيشتري نسبت به زمان پرباري دارند، چرا كه در دوره هاي كاهش بار، دماي شعله كاهش مييابد و تنظيم سوخت به هوا اثربخشي خود را از دست ميدهد. با كمك سيستمهاي هوشمند كامپيوتري ميزان بار ديگ بخار شناسايي و تنظيمات لازم بعمل ميآيد.

سیستم کامپیوتری برای مشعل دیگ بخار

بعبارت ديگر سيستمهاي كامپيوتري با اندازهگيري ميزان اكسيژن در گاز خروجي تنظيمات دقيقتر را در نسبت سوخت به هوا ايجاد مينمايند. اگر هواي احتراق بيش از حد كاهش يابد، احتراق ناقص حادث شده و بازدهي ديگ بخار كاهش مييابد. كمترين هزينه توليد بخار زماني صورت ميپذيرد كه هواي احتراق متناسب با نياز تنظيم شده باشد (نه كمتر و نه بيشتر).

بنابراين براي تنظيم بهتر سيستم سوخت به هوا علاوه بر كنترل كننده اكسيژن، وسيله ديگري براي كنترل مونواكسيد كربن نيز تعبيه ميگردد. در حقيقت سيستم كامپيوتري با اندازهگيري غلظت مونواكسيد كربن در گاز خروجي، دستور لازم را براي تنظيمات بهينه صادر ميكند. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه در طرح جامع نيازسنجي بخار تمام بخشهاي صنعت بدقت مورد بررسي قرار ميگيرند و بخار مورد نياز هر واحد تعيين ميگردد.

تنظيمات ديگ بخار بايد به نحوي برنامه ريزي شود كه بخار مورد نياز توليد و از توليد بي رويه جلوگيري شود. تنظيم فشار كوره موجب افزايش راندمان ديگ بخار ميشود و از طرفي از تخريب ديگ بخار جلوگيري ميكند. در اثر تغيير بار در ديگ بخار، فشار در داخل كوره تغيير يافته و به همين دليل كوره با استفاده از يك برنامه غيرخطي نسبت به تنظيم فشار اقدام نموده و بازدهي ديگ بخار را حفظ مينمايد.

دمای خروجی دیگ بخار

دماي بخار خروجي از ديگ بخار بر استفاده كنندگان بخار و عملكرد ديگ بخار تأثيرگذار است. اگر دماي بخار به حد كافي نرسد، امكان تخريب وسايلي كه از بخار تغذيه ميشوند وجود خواهد داشت و از طرفي دماي مازاد بر طراحي ديگ بخار موجب كوتاه شدن طول عمر ديگ بخار ميگردد. براي تنظيم بهتر دماي بخار مورد نياز در سيستمهاي جديد كامپيوتري از منطق فازي بهره گرفته ميشود.

اجزای تشکیل دهنده مشعل دیگ بخار

دمپر ساده تا تیغه های هدایت متغیر

مشعل دیگ بخار معمولا مجهز به لوازم کنترل مقدار هوای ورودی به کوره است. این لوازم میتواند از یک دمپر ساده تا تیغه های هدایت متغیر در ورودی فن بوده و موتور فن مجهز به VSD (محرک سرعت متغیر) باشد. برای ایجاد احتراق پایدار، دمپرها VSD باید جریان هوا را به درستی کنترل کنند. این عمل باید بدون ایجاد امواج در جریان باشد.

اگر دمپرها متمایل به جابه جایی هوا به یک سمت ورودی مشعل دیگ بخار باشند ممکن است نوک شعله به یک طرف مشعل بویلر صنعتی جابه جا شود که این خود عامل ناپایداری خواهد بود. گاهی انسداد در اطراف ورودی فن میتواند چرخش غیرعادی در جریان هوا ایجاد کند.

دقت کنید از قرار دادن ستونها، لوله ها، مجاری و موانع مشابه ساختمان در برابر ورودی فن باید کاملا اجتناب شود. راه حل های جزئی تا کلی برای رفع مشکلات توزیع هوا (که ناشی از چنین مسایلی است) وجود دارد.

قرار دادن تجهیزات قابل حمل و غیره در جلوی ورودی فن نیز می تواند مشکلاتی برای عملکرد صحیح مشکل به وجود آورد، پس چنین کارهایی انجام ندهید.

 دیفیوزر (شکل شو بذار)

لوازم کنترل کننده جریان هوا باید آن را در گلوگاه مشعل دیگ بخار به شکلی وارد کند که اختلاط سوخت و هوا در رنج قابل اشتعال قرار گیرد. برای انجام این هدف باید یک تنظیم اولیه هوا انجام گیرد که میتواند اعم از جابه جایی مشعل، تنظیم لوله های استوانه ای و قرار دادن دیفیوزر باشد. یک دیفیوزر (شکل شو بذار) شامل پره هایی است که جریان هوا را محدود می کند تا مخلوط نسبت به آنچه از اطراف دیفیوز میگذرد از سوخت غنی تر باشد بنابراین نقطه اشتعال معمولا با دیفیوزر میزان شده و ممکن است با تغییر موقعیت آن تغییر یابد.