سیستم روغن داغ

هیتر یا دیگ روغن داغ باید به نحوی ساخته شود که سه پاس کامل حرارتی برای انتقال حرارت در طول مسیر شعله طی شود لذا بدین منظور در طراحی استاندارد دو کوئل حلقوی برای این دستگاه در نظر گرفته می شود. این کوئل های حلقوی در دیگ روغنداغ به نحوی طراحی می گردند که پاس اول حرارتی …

سیستم روغن داغ ادامه مطلب »