بخارسازه خراسان، انتحاب بزرگان ایران
دیگ بخار

مقررات حفاظت مولد بخار و دیگ های آب گرم

ماده ۱- الف – مولد بخار یا دیگ بخار به دستگاه یا محفظه بسته ای اطلاق می شود که در آن بخار آب با فشار بیشتر از فشار هوای خارج تولید می گردد.

ب – مولد بخار با فشار قوی یا متوسط به آن نوع از مولد های بخار اطلاق می شود که در آن حد اعلای فشار موثر مجاز بیش از یک کیلوگرم بر سانتی متر مربع (پانزده پاوند بر اینچ مربع) باشد.

ج – مولدهای بخار با فشار ضعیف منحصراٌ به آن قسم از مولدهای بخار اطلاق می شود که فشار موثر مجاز آن از یک کیلوگرم بر سانتی متر مربع (پانزده پاوند بر اینچ مربع) تجاوز ننماید.

د – دیگ های آب گرم به آن نوع از دستگاه های گرم کننده آب اطلاق می گردد که فشار موثر  داخلی آن از ۱۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع (۱۵۰ پاوند بر اینچ مربع) تجاوز نکند و یا در صورت فشار بیشتتر درجه حرارت آن از ۱۲۰ درجه سانتی گراد (۲۵۰ درجه فارنهایت) بیشتر نباشد در هر حال نباید در آن بخار آب تولید شود.

ه – مقصود از فشار موثر داخلی یک دستگاه تحت فشار اضافه داخل آن نسبت به هوای خارج می باشد.

و – واحدهای اندازه گیری فشار در مولدهای بخار و دیگ های آب گرم عبارتند از آتمسفر (کیلوگرم بر سانتی متر مربع)، پاوند بر اینچ مربع، بار و نیوتن بر میلی متر مربع.

1- چگونگی ساختمان

ماده ۲: مولد بخار و لوازم مربوطه باید طوری طرح و ساخته شود که اولا برای کار مورد نظر مناسب باشد و ثانیا دارای مقاومت کافی در مقابل فشارهای داخلی که تحت آن قرار خواهد گرفت باشد.

ماده۳: علاوه بر مولد بخار، لوازم و اتصالات مربوطه نیز باید از مصالح مناسب و مرغوب و بدون عیب و با وزن و ضخامت کافی بر طبق مشخصات فنی و استانداردهای شناخته شده و معتبر ساخته شده باشد.

بخش ۲ – لوحه شناسی

ماده ۴: هر مولد بخار باید دارای لوحه فلزی نصب شده شامل اطلاعات زیر باشد:

الف- نام موسسه سازنده.

ب- شماره ردیف موسسه سازنده.

ج- سالی که ساخته شده است.

د- حداکثر فشار موثر مجاز.

ه- فشار آزمایش هیدرواستاتیک.

و- استانداردی که دیگ آب گرم یا مولد بخار براساس آن ساخته شده است.

ز- نوع سوخت.

ماده ۵: لوحه شناسی باید در جلوی دیگ و یا در محلی که به سهولت قابل رویت باشد نصب گردد و علاوه بر این مشخصات مندرج در لوحه شناسایی باید در محل مناسب دیگری نظیر اطراف دریچه آدم رو حک گردد.

بخش ۳- مدارک و مشخصات مولد بخار

ماده ۶- هر مولد بخار باید دارای گواهی نامه ای که شامل کلیه مدارک و مشخصات فنی که از طرف سازنده به کار رفته و همچنین محاسبات فنی و ابعاد و اطلاعاتی که با لوحه شناسایی تطبیق نماید باشد.

ماده ۷- گواهی نامه مذکور در ماده ۶ باید شامل کلیه آزمایش های (مخرب و غیر مخرب) که در حین ساختمان مولد بخار روی مصالح و خود آن به عمل آمده است باشد.

ماده ۸- گواهی نامه مذکور باید در تمام مدت در کارخانه نگهداری و در صورت مطالبه بازرسان کار ارئه گردد

موارد زير مي تواند از ميزان اين نوع خوردگي كاسته و يا از تخريب سريع لوله ها بكاهد:

1 .انتخاب لوله هاي از نوع فولاد زنگ نزن با دانه بندي ريزتـر مفيـدتر اسـت كـه معمـولاً دانـه بندي 10- 8/5 توصيه شده . است

2 .انتخاب لوله هاي فولادي زنگ نزن با كيفيت برتر از نظر شرايط سطح داخلي.

3 .انتخاب لوله هاي فولادي زنگ نزن متناسب با شرايط دماي كاركرد.

4 .كنترل و نظارت بر دما درحين سرويس دهي بمنظور جلوگيري از پديده heat Over

5 .در خلال توقف ديگ بخار برش قسمتي از لوله ها بعنوان نمونه گيري و يا استفاده از اشعة γ به جهت آگاهي از ميزان خوردگي و نيز پاك سازي داخـل لولـه هـا بـا شـيوه هـاي شستـشوي شيميايي، شستشو با بخار و يا دميدن هوا توصيه مي شود.

1- اصابت هيدروژني (Hydrogen Attack)

2- خوردگي بین دانه ای (Intergranular Corrosion)

3- سايش (Errosion)

در ديگهاي بخار تخريب ناشي از سايش به مفهوم از بين رفتن يك فلز در اثر حركت يك سـيال بـر روي سطح فلز است كه دو نوع سايش خارجي ناشي از برش خاكستر و يا گـاز خروجـي و سـايش داخلي ناشي از حركت سيال آب يا بخار در داخل تجهيزات ديگ بخار است.

:(Fatigue) خستگي 4-6-

:(Creep) خزش 5-6-

(Chang in materail) مواد ماهيت در تغيير 6-6-

-6-7 خوردگي و ته نشست هاي قسمت كوره:

-6-8 خوردگي تجهيزات قبل از ديگ هاي بخار

-6-9 خوردگي داخلي و از كار افتادگي لوله ها